• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik geodeta

KWALIFIKACJE

BUD.18.

wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.19.

wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Kształcenie w zawodzie technik geodeta odbywa się w pięcioletnim technikum.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,
wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:
a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
i w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:
a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• dokładność i rzetelność;
• wytrwałość i cierpliwość;
• samodzielność;
• zdolność koncentracji uwagi;
• odporność emocjonalna;
• komunikatywność;
• umiejętność współdziałania w grupie;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Zespół Szkół nr 1