• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Technik informatyk

KWALIFIKACJE

INF.02.

administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych


INF.03.

tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
i w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• komunikatywność;
• odporność na stres;
• cierpliwość;
• dokładność;
• spostrzegawczość;
• dobra pamięć,
• wysoka sprawność manualna;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• zdolność podejmowania decyzji;
• zarządzanie małymi zespołami;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
• zręczność;
• rzetelność;
• dobra organizacja pracy własnej;
• zdolność koncentracji uwagi;
• rozumowanie logiczne;
• współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
• zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
• zainteresowania informatyczne;
• uzdolnienia techniczne;
• uzdolnienia matematyczne;
• zdolność do pracy w szybkim tempie;
• wyobraźnia i myślenie twórcze

Zespół Szkół nr 1