• 54 282 46 78
 • szkola@szkola1.pl
 • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Deklaracja dostępności

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www szkola1.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nazwa podmiotu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Adres URL:
Data publikacji strony: 2014-10-11
Data aktualizacji strony: 2020-09-01
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane kontaktowe: ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel: 54 282 46 78, e-mail: szkola@szkola1.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji , gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Przeździęk, lukasz@dean26.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (054) 282 46 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego mieści się:

ul. Stanisława Wyspiańskiego 4
87-700 Aleksandrów Kujawski,

Szkoła posiada kilka budynków, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.

W obrębie zabytkowego obiektu pałacowo-parkowego:

 • budynek główny szkoły, w tym sekretariat – do budynku prowadzą dwa wejścia, do jednego prowadzą schody, drugie wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (dostęp tylko na poziom parteru)
 • budynek byłego internatu (sale dydaktyczne języków obcych) – do budynku prowadzą dwa wejścia, do jednego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich (dostęp tylko na poziom parteru), drugie wejście posiada schody
 • budynek zabytkowego pałacu – do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami, brak możliwości dostępu dla wózków inwalidzkich

W obrębie pracowni dydaktycznej (szklarni produkcyjnych) i pracowni mechanizacji rolnictwa:

 • budynek pracowni dydaktycznej – do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami, dostęp dla wózków inwalidzkich może być zrealizowany za pomocą schodołazu
 • budynek mechanizacji rolnictwa – do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami, brak możliwości dostępu dla wózków inwalidzkich

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się przy wejściu do głównego budynku szkoły, na parterze budynku., pokój nr 2

We wszystkich budynkach nie ma windy.

Toaletę dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie budynek pracowni dydaktycznej.

Przed budynkiem głównym wyznaczono miejsca parkingowe; nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność cyfrowa

Wygląd strony:
Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.
W prawej dolnej części strony można wybrać opcję:


Po wybraniu opcji pojawia się Menu dostępności (można również wybrać skrót klawiaturowy CTRL + U):


Dostępne opcję są opisane w języku polskim oraz prostym piktogramem. Użytkownik ma m.in. możliwość:

 • Ustawienia kontrastu (Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA)
 • Nawigacja klawiaturą
 • Możliwość przeczytania treści strony przez lektora
 • Powiększenie czcionki na stronie www
 • Powiększenie kursora na stronie www
 • Włączenie czcionek przyjaznych dyslektykom
 • Włączenie podświetlenia linków
 • Włączenie zwiększenia odstępów między teksatmi

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Publikowane informacje zgromadzone są menu w górnej części strony stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)
Zespół Szkół nr 1