Projekty unijne

Szkoła zawodowa - szansą na przyszłość

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W terminie od 01.01.2018 do 30.09.2019 wsparciem objętych zostanie 176 uczniów i 15 nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów ww. szkół.

W naszej szkole, w ramach projektu uczniowie klas w zawodzie technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa [i agrotroniki] oraz technik geodeta będą mieli możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Dla techników informatyków będą to kursy: Excel/PowerPoint [30 godzin], programowania w C++ [20 godzin] oraz akademii druku 3D [8 godzin]. Mechanizatorzy rolnictwa [i agrotroniki] będą mogli skorzystać z kursu spawania MIG/MAG [145 godzin] oraz kursu operatora wózków widłowych [67 godzin]. Technicy geodeci mogą uczestniczyć w kursie prawa jazdy kategorii B [30 + 30 godzin], kursie z obsługi programu TurboMap [6 godzin] oraz w 3 dniowym obozie geodezyjnym. Ponadto dla geodetów przewidziane są płatne 150 godzinne staże w okresie wakacyjnym w firmach geodezyjnych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i składania dokumentów rekrutacyjnych. W pierwszej kolejności [w okresie wiosennym 2018] odbędą się kursy dla techników informatyków; jesienią 2018 dla techników mechanizacji rolnictwa [i agrotroniki].

Informacje o projekcie dostępne są także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim: http://aleksandrow.pl/home/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=100

Załączniki i dokumenty do pobrania:

regulamin rekrutacji
formularz zgłoszenia (nauczyciel)
formularz zgłoszenia (uczeń)
oświadzenie uczestnika projektu
zał. 1 deklaracja uczestnictwa w projekcie
zał. 2 poświadczenie koordynatora projektu z ramienia szkoły
zał. 3 lista uczniów
zał. 4 inteligentne specjalizacje WKP
zał. 5 zaświadcznie o statusie ucznia
zał. 6 zaświadczenie o przyjęciu na studia


Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wartość zadania wynosi 849 655,33 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 376 903,57 zł, co stanowi 44,36 %. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 28 lutego 2018 r.

 

 


 

Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Projekt zrealizowany został w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania wyniosła 1 293.921 zł, z czego Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł. W ramach projektu zbudowana została nowoczesna szklarnia, która udostępniona została uczniom kształcącym się w zawodach rolniczych, jako baza kształcenia zawodowego do praktycznej nauki produkcji warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami. Szklarnia wyposażona jest w automatyczny system zarządzania m.in.:
- system sterowania klimatem szklarni,
- system ogrzewania szklarni,
- system sterowania wentylacją szklarni,
- system przewietrzaniem szklarni,
- system nawożenia i nawadnia szklarni

Celem realizacji tego projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zdjęcia z otwarcia  [zobacz]

wróć

© 2006-2019 Zespoł Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Przeździęk