• 54 282 46 78
  • szkola@szkola1.pl
  • ul. Wyspiańskiego 4, Aleksandrów Kujawski

Projekt realizowany był w latach 2021/2022. Celem projektu jest podniesienie w terminie od  1 stycznia 2021 roku do 31.12.2022 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 204 uczniów oraz 3 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów.W ramach projektu zostaną doposażone pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN.


Poprzednie edycje projektu:

Szkoła zawodowa – szansą na przyszłość
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W terminie od 01.01.2018 do 30.09.2019 wsparciem objętych zostanie 176 uczniów i 15 nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów ww. szkół.

W naszej szkole, w ramach projektu uczniowie klas w zawodzie technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa [i agrotroniki] oraz technik geodeta będą mieli możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych. Dla techników informatyków będą to kursy: Excel/PowerPoint [30 godzin], programowania w C++ [20 godzin] oraz akademii druku 3D [8 godzin]. Mechanizatorzy rolnictwa [i agrotroniki] będą mogli skorzystać z kursu spawania MIG/MAG [145 godzin] oraz kursu operatora wózków widłowych [67 godzin]. Technicy geodeci mogą uczestniczyć w kursie prawa jazdy kategorii B [30 + 30 godzin], kursie z obsługi programu TurboMap [6 godzin] oraz w 3 dniowym obozie geodezyjnym. Ponadto dla geodetów przewidziane są płatne 150 godzinne staże w okresie wakacyjnym w firmach geodezyjnych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą i składania dokumentów rekrutacyjnych. W pierwszej kolejności [w okresie wiosennym 2018] odbędą się kursy dla techników informatyków; jesienią 2018 dla techników mechanizacji rolnictwa [i agrotroniki].

Informacje o projekcie dostępne są także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim: http://aleksandrow.pl/home/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=100


Otwarta strefa aktywności

Na terenie naszej szkoły powstała Otwarta Strefa Aktywności (OSA) – nowoczesna siłownia w otwartej przestrzeni. Przygotowanie i montaż obiektu było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, edycja 2018 r.

Całkowita wartość inwestycji obejmująca 2 obiekty na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski wyniosła 90 159,00 PLN, zaś kwota dofinansowania ze środków FRKF to 45 079,50 PLN.

Obiekt jest dostępny dla wszystkich, którzy cenią ruch na świeżym powietrzu. Zapraszamy na siłownię do „Ogrodnika”!


Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wartość zadania wynosi 849 655,33 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 376 903,57 zł, co stanowi 44,36 %. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 28 lutego 2018 r.


Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie KujawskimProjekt zrealizowany został w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania wyniosła 1 293.921 zł, z czego Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł. W ramach projektu zbudowana została nowoczesna szklarnia, która udostępniona została uczniom kształcącym się w zawodach rolniczych, jako baza kształcenia zawodowego do praktycznej nauki produkcji warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami. Szklarnia wyposażona jest w automatyczny system zarządzania m.in.:

  • system sterowania klimatem szklarni,
  • system ogrzewania szklarni,
  • system sterowania wentylacją szklarni,
  • system przewietrzaniem szklarni,
  • system nawożenia i nawadnia szklarni

Celem realizacji tego projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Zespół Szkół nr 1